Algemene voorwaarden

Schrader Advocaat E: info@schrader.nl, W: www.schrader.nl

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder aanvullende- en vervolgopdrachten die met Schrader Advocaat worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en gelden mede ten behoeve van natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of Schrader Advocaat zijn betrokken.
 2. Indien bij enige Opdracht een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever is gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere Opdrachten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Schrader Advocaat is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Schrader Advocaat slechts worden vertegenwoordigd door aan Schrader Advocaat verbonden Advocaat en door medewerkers die daartoe een schriftelijke volmacht bezitten. Dit geldt ook in die gevallen, waar het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is, dat een aan het kantoor verstrekte opdracht, door een bepaalde medewerker van het kantoor uitgevoerd zal worden. De werking van het bepaalde in artikel 7:404 BW, welke bepaling voor laatst genoemd geval een regeling biedt, en de werking van het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW, waar een hoofdelijke aansprakelijkheid wordt gevestigd voor de gevallen, waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 5. De uitvoering van aan Schrader Advocaat verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 6. Voor de uitvoering van een overeenkomst door Schrader Advocaat is Opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met Verschotten en omzetbelasting zonder verrekening of opschorting verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld en leidt alleen dan tot kwijting van Opdrachtgever indien deze door overmaking op een van de ten name van Schrader Advocaat of de betreffende daarmee gelieerde Stichting Derdengelden, gestelde bankrekeningen is geschied. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van de wettelijke handelsrente te vermeerderen met 1% Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente, met een minimum van € 40,--.
 7. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden werken betrekking hebben, heeft Schrader Advocaat het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen.
 8. Schrader Advocaat is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de Opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende Schrader Advocaat. Tevens is Schrader Advocaat gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van Opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.
 9. Schrader Advocaat heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum. Bij dringende zaken of bij werkzaamheden buiten de reguliere kantoortijden op verzoek van de Opdrachtgever, kan het overeengekomen uurtarief met 10% verhoogd worden.
 10. Schrader Advocaat is niet aansprakelijk voor schade, die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheden of nalatigheid van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld, tenzij er tussen de schade en het handelen of nalaten van Schrader Advocaat een causaal verband bestaat en de schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Schrader Advocaat, dan wel personen in dienst van Schrader Advocaat.
 11. Iedere beroepsaansprakelijkheid van Schrader Advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. De polisvoorwaarden zijn op verzoek in te zien. Elke vordering jegens Schrader Advocaat verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit.
 12. Schrader Advocaat is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals (doch niet beperkt tot) bijvoorbeeld gemachtigden, procureurs, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, Advocaat- en/of notariskantoren etc. Schrader Advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze of andere derden.
 13. Opdrachtgever vrijwaart Schrader Advocaat tegen alle aanspraken van derden, de door Schrader Advocaat in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Schrader Advocaat. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door Schrader Advocaat worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Schrader Advocaat gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten door Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 14. De in deze Algemene Voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Schrader Advocaat bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt. Schrader Advocaat is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die Opdrachtgever ter zake van de door Schrader Advocaat geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Schrader Advocaat.
 15. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Schrader Advocaat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Schrader Advocaat worden verstrekt.
 16. Schrader Advocaat heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Schrader Advocaat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Schrader Advocaat haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 17. Schrader Advocaat heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan Opdrachtgever en/ of derden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van het dossier, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 18. Schrader Advocaat heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de klacht- en geschillencommissie Advocatuur.
 19. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door Schrader Advocaat is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, onverminderd de bevoegdheid van de Nederlandse Orde van Advocaat. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Schrader Advocaat en worden ter hand gesteld bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht. Zij kunnen voorts op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.schrader.nl